Estatuts

Capítol I. Denominació, finalitat, activitats i domicili

Article 1
L’Associació MARESME MARÍTIM és una associació sense ànim de lucre constituïda per temps indefinit amb la finalitat de fomentar el desenvolupament socioeconòmic de totes les activitats relacionades amb el món i la cultura del mar de la comarca del Maresme.
Regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
1. Promocionar i dinamitzar el conjunt d’agents empresarials del sector marítim del Maresme, mitjançant:

1.1 Fomentar punts de trobada i d’intercanvis de coneixement entre empreses.
1.2 Potenciar la col·laboració i associació empresarial, mitjançant agrupacions d’interès econòmic, joint ventures, etc, en projectes d’inversió en noves activitats, recerca i desenvolupament, polítiques conjuntes de màrqueting, qualitat, marques, etc.
1.3 Definició i desenvolupament d’iniciatives empresarials relacionades amb el món i la cultura del mar des de tots els àmbits i sectors econòmics (turisme, ciència, universitat, comerç, gastronomia, indústria, lleure, esports, formació…).
1.4 Fomentar la col·laboració entre agents públics i privats.

2. Fomentar l’ocupació, capacitació i especialització professional en el sector marítim mitjançant cursos i ofertes de formació a tots nivells.
3. Fomentar projectes d’aliances estratègiques i de cooperativització.
4. Potenciar la dinamització dels ports i la seva interrelació amb els municipis de l’entorn.
5. Impulsar les noves tecnologies de la comunicació i de la producció en totes aquelles activitats relacionades amb la nàutica, la pesca i altres activitats del mar.
6. Potenciar les activitats socials i esportives relacionades amb el mar i adaptades per a totes les persones.
7. Difondre la cultura, tradició i coneixement del patrimoni natural del mar.
8. Desenvolupar l’aplicació de polítiques mediambientals al sector marítim i les seves activitats.
9. Desenvolupar noves especialitats empresarials i nous jaciments d’ocupació relacionats amb el mar: ciències mèdiques, salut, dietètica, vies blaves, etc.
10. Fomentar la internacionalització, benchmarking i col·laboracions amb altres entitats i/o clústers semblants d’altres països.
11. Establir una bateria d’indicadors d’estructura, oferta i conjuntura de les activitats del sector marítim del Maresme com a baròmetre de la seva evolució socioeconòmica.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

L’Associació durà a terme les seves activitats derivades del seu objecte social, establint les diverses opcions o formes d’actuació:
1- per compte propi.
2- donant cobertura a la iniciativa d’un o varis associats.
3- formant part d’un altre associació o participant amb personalitzat jurídica pròpia en altres associacions, consorcis o altres entitats que tingui per objectiu el desenvolupament de similars finalitats.

Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a Mataró, i radica a la seu del Consell Comarcal del Maresme, a la Plaça Miquel Biada, núm. 1, 08301 Mataró.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, encara que es desenvoluparan principalment en la comarca del Maresme.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, sempre que la llei o llurs estatuts no excloguin la possibilitat de formar part d’una associació.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata. La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació expressa dels presents Estatuts i de quantes decisions s’hagin pres vàlidament pels òrgans de govern de l’associació.

Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6
Són deures dels membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7
La condició de membre de l’associació es perdrà:
1. Per voluntat pròpia, degudament comunicada per escrit a la Junta Directiva.
2. Per no complir les obligacions estatutàries o reglamentàries, d’acord amb el procediment que s’estableixi a tal efecte.

Capítol III. Òrgans de l’associació

Article 8
Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 9
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun.
2. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
c) Modificar els estatuts, que hauran de ser ratificats per tots els membres de l’associació.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva, d’acord amb el procediment establert a tal efecte.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 11
1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària en els casos següents:
a) Si la Junta Directiva ho considera convenient
b) Si ho sol·licita un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 12
1. L’Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant correu electrònic ó un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades.
3. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què l’Assemblea s’ha de reunir.
4. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13
1. La presidència i la secretaria de l’Assemblea General corresponen a les persones que ocupen aquests càrrecs en la
Junta Directiva.
En cas d’absència del president/a, l’haurà de substituir, successivament el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta.
2. La secretaria redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Article 14
1. Per a la vàlida celebració de l’Assemblea General es requereix, en primera convocatòria, de la meitat més un del nombre legal dels seus membres i en segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora més tard, d’un mínim de tres membres. En tots dos quòrums haurà d’estar present el/la president/a, i el/la secretari/a o qui els substitueixi.
2. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 15
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
2. El dret de volt es pot exercir per delegació. Aquesta s’haurà de consignar per escrit i haurà de recaure necessàriament en un membre de l’Associació que assisteixi a l’Assemblea.
3. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de dos terços dels associats/ades presents o representats.

Article 16
1. La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació.
2. Composen aquest òrgan el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretaria/a, el/la interventor/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. El membres de la Junta seran un mínim de 7.
3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. L’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple dels socis i sòcies presents o representats en l’Assemblea General. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat.
5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 
 

Article 17
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
Cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Venciment del càrrec, llevat de renovació.
b) Renúncia notificada a la Junta Directiva.
c) Pèrdua de la vinculació amb l’entitat que representen.
d) Separació acordada per l’Assemblea General.
e) Mort o declaració d’absència.
f) Incapacitat o inhabilitació.
g) Qualsevol altra que estableixi la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 18
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
– subvencions o altres ajuts
– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 19
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència o per la persona que la substitueixi amb set dies d’antelació a la data fixada per a la reunió, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o si així ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 20
1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan hi hagi un quòrum de la meitat més un dels seus membres i en segona convocatòria, que se celebrarà mitja hora més tard, quan hi hagi un mínim de tres membres. En tots dos quòrums haurà d’estar present el/la president/a, i el/la secretari/a o qui els substitueixi.
2. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 21
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 23
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Capítol IV. La presidència i la vicepresidència

Article 24
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol V. L’/la interventor/a i el/la secretari/a

Article 25
L’interventor/a tindrà al seu càrrec el control dels fons socials i autoritzarà amb la seva firma els pressupostos, liquidacions i documents comptables de l’Associació.
Li correspon:
a) Formalitzar la documentació de caire econòmic, balanç, comptes d’ingressos i despeses i pressupost, que ha de presentar la Junta Directiva a l’Assemblea General.
b) Tenir cura de la recaptació de les quotes i els drets que hauran de satisfer els associats, signar-ne els rebuts així com altres documents i la tresoreria i restants ingressos que corresponguin a l’Associació.
c) Tenir cura que sota la seva inspecció es dugui el llibre de caixa i els llibres que l’Associació cregui convenients pel bon ordre de la tresoreria.
d) Practicar trimestralment un arqueig de caixa i comprovació dels comptes bancaris.
e) Pagar les factures i quantitats que corresponguin a l’Associació amb l’aprovació de la Junta Directiva i del president.

Article 26
Correspon al secretari:
a) aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
b) Redactar les actes de les reunions; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i, en general, tots els documents que es presentin en l’exercici de les seves funcions pròpies.
c) Dur el llibre d’associats, amb els requisits legals.
d) Custodiar tota la documentació de Secretaria.
e) Redactar la memòria anual.
f) Donar curs, en el terme més breu possible, a les instàncies que es presentin.
g) Les restants atribucions inherents al càrrec i, de manera concreta, vetllar pel compliment de les disposicions vigents en matèria d’associacions.

Capítol VI. Les comissions o grups de treball

Article 27
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

Capítol VII. El règim econòmic

Article 28
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 29
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 30
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 31
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, l’/la interventor/a i el/la secretari/ària.
Per poder disposar dels fons seran necessàries les signatures de l’/la interventor/a i del president/a.

Capítol VIII. El règim disciplinari

Article 32
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de
15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol IX. La dissolució

Article 33
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 34
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.