Altres actuacions

Fòrum Marítim Català (FMC)

L’Associació Maresme Marítim és sòcia del Fòrum Marítim Català (FMC), una entitat que vol agrupar a tots els agents econòmics, socials i institucionals, així com centres de recerca i univeersitats, que formen part del sector marítim català. L’objectiu és crear sinèrgies en tota la costa catalana per tal de col·laborar i compartir coneixements i experiències. Els tres grans objectius del FMC són:

  • Ser el centre d’informació estratègica del sector marítim a Catalunya
  • Impulsar el desenvolupament de les empreses del sector i millorar la seva competitivitat
  • Promoure el sector en la societat i economia catalane

BCN clúster nàutic

L’Associació Maresme Marítim és un del agents identificats dins del BCN clúster nàutic, que va néixer el 2012 de la mà d’un conjunt d’empreses i entitats del sector amb l’objectiu de convertir Barcelona i el seu entorn en un referent mundial en aquest àmbit, cosa que s’espera es tradueixi en l’atracció de més inversions i la creació de llocs de treball.

Aquest clúster té dos eixos bàsics de treball: engegar estratègies de caràcter individual per actuar de forma singular sobre les empreses i idear estratègies de reforç per aconseguir un entorn més favorable als negocis relacionats amb la nàutica i l’àmbit marítim.

Blaucat

Les activitats marítimes que organitzen els socis de Maresme Marítim s’aixopluguen sota la marca Blaucat, amb la qual la Direcció General de Pesca de la Generalitat les promociona i impulsa des de l’any 2013.  Sota aquest segell s’agrupen Ports Es­por­tius, in­dús­tries nàu­ti­ques, Ca­pi­ta­nia Ma­rí­ti­ma, la Fa­cul­tat Nàu­ti­ca de Bar­ce­lo­na, Ajun­ta­ments, Con­fra­ries de Pes­ca­dors i em­pre­sa­ris del sec­tor. A més, evi­dent­ment, del sec­tor pes­quer amb ac­ti­vi­tats de pes­ca-​tu­ris­me.

La Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes determina que l’ensenyament de les activitats marítimes i l’organització de sortides a la mar o a qualsevol altre medi aquàtic per a practicar aquestes activitats només es pot dur a terme en els centres nàutics o acadèmies que tinguin l’autorització pertinent del departament competent en matèria de pesca i acció marítimes.

En el moment del seu naixement, Blaucat va identificar 352 centres a Catalunya: 185 centre d’immersió, 77 acadèmies nàutiques i 90 escoles nàutiques.